Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) δηλώνει ότι σέβεται πλήρως τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα και εγγυάται ότι πληροί όλους τους όρους αναφορικά με την προστασία τέτοιων δεδομένων και αποτρέπει την παράνομη κοινοποίησή των δεδομένων αυτών σε τρίτους.

Cookies
Τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα προφίλ των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της ΕΔΑΕ υπόκειται στους όρους του παρόντος κεφαλαίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών και είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτοί οι όροι έχουν διατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, και του διαδικτύου συγκεκριμένα, καθώς επίσης και των υφιστάμενων νομικών διατάξεων για τέτοια θέματα (αν και δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα πλήρως). Σε αυτό το πλαίσιο, όποια σχετική νομοθεσία εφαρμοστεί στο μέλλον θα συμπεριληφθεί σε αυτό το κεφάλαιο

Επιπροσθέτως, και υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι επισκέπτες/πελάτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας και αντίρρησης, όπως ορίζεται από τα ΄άρθρα 15 έως 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή για πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων.